Scroll to content
CEOP
Riverview Junior School home page

Riverview Junior School

Year 5

Let us introduce ourselves.

 

5C  Class Teacher:     Mr J Keen

       Class TA:               Miss M Buchanan

       Class TA:               Mrs S Khanam 

          

5N  Class Teacher:    Mrs L Thompson       

       Class TA:              Mrs Y Jadoo

          

5P  Class Teacher:    Miss S Senior 

       Class TA:              Mrs S Edwards 

       

 

5W  Class Teacher:    Mr A Jones   (Assistant Head & Head of Year 5)

        Class TA:              Miss S Harvey 

        Class TA:              Mrs J Robert 

 

 

Outdoor Games, PE & Gymnastics

5C, 5N, 5P, 5W

Monday